นวดไทย

 

 1       ชั่วโมง       100  CHF

 1.30  ชั่วโมง       140  CHF

 2       ชั่วโมง       170  CHF

นวดไทย

 

 1       ชั่วโมง       100  CHF

 1.30  ชั่วโมง       140  CHF

 2       ชั่วโมง       170  CHF

นวดไทย

 

 1       ชั่วโมง       100  CHF

 1.30  ชั่วโมง       140  CHF

 2       ชั่วโมง       170  CHF

นวดแก้อาการ

 

 1       ชั่วโมง       120  CHF

 1.30  ชั่วโมง       160  CHF

 2       ชั่วโมง       190  CHF

นวดหินร้อน

 

 1       ชั่วโมง       120  CHF

 1.30  ชั่วโมง       170  CHF

 2       ชั่วโมง       210  CHF

นวด WaveStone

 

 1       ชั่วโมง       120  CHF

 1.30  ชั่วโมง       170  CHF

 2       ชั่วโมง       210  CHF

นวดไม้ไผ่

 

 1       ชั่วโมง       120  CHF

 1.30  ชั่วโมง       170  CHF

 2       ชั่วโมง       210  CHF

 

นวดหลัง คอ บ่า ไหล่

 

 45   นาที            80  CHF

 1      ชั่วโมง       100  CHF

 

นวดเท้า

 

 45   นาที            80  CHF

 1      ชั่วโมง       100  CHF